Kirívóan közösségellenes rendelet

SZOKOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9./2012. (V. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TILTOTT, KIRÍVÓAN KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOKRÓL, VALAMINT AZOK SZANKCIONÁLÁSÁRÓL

 


Szokolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 51. § (4) bekezdésében, és 143. § (4) bekezdés e.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

1. Általános rendelkezés

1. §

E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak az a magatartás minősül, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt a képviselő-testület e rendeletében tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősítette.

 

2.Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt kiszabható jogkövetkezmények

2. §

(1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) A pénzbírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a cselekmény súlyához. Az elkövető személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.

 

3. §

Pénzbírság kiszabása előtt a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsítót figyelmeztetni lehet a 2. § (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményekre. A figyelmeztetésben megfelelő határidő tűzésével fel kell hívni a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsítót a magatartás megszüntetésére. Amennyiben a figyelmeztetés nem vezetett eredményre, abban az esetben alkalmazni kell a rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltakat.

3.Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások

 

Állattartás

4. §

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az állattartó, aki Szokolya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi állattartás szabályairól szóló 2/2005. (III.23) Ök. rendeletében foglaltakat megszegi.

 

A növények telepítése

5. §

(1) Belterületen, nem tartja be az alábbi, legkisebb telepítési (ültetési) távolságot az ingatlan határától:

- a) 1 métert meghaladó, de 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb cserje (bokor), fa esetében legalább 1 méter,

- b) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb cserje (bokor), valamint oszlopos fenyőfélék és egyéb fa esetében legalább 2 méter,

- c) nyírt sövény, valamint 1 métert meg nem haladó magasságúra növő cserje (bokor) és fenyőféle esetén legalább 0,5 méter.

(2) Amennyiben a szomszédos ingatlanon az épület oldalhatárra épült, a kerítés mellé telepített növények vágását nem végzi el oly módon, hogy azok a kerítéshez és az épülethez ne érjenek hozzá, a tető fölé lombkoronájuk ne nyúljon be.

 

Köztisztaság

6. §

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az ingatlan tulajdonos, -használó, aki Szokolya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 2/2009.(II.12.) Ök. rendeletében foglaltakat megszegi, az abban foglaltaknak nem tesz eleget.

(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az ingatlan tulajdonos, -használó, aki

- Az ingatlana tisztán tartásáról nem gondoskodik. A lakó- és emberi tartózkodásra szolgáló épületek közös használatú részének (kapualj, folyosó, terasz, padlás, közös illemhely, stb.) tisztán tartásáról nem gondoskodik.

- Az ingatlana tisztán tartásával kapcsolatos alábbi feladatokat nem végzi el:

az ingatlana szeméttől történő megtisztítása, rendben tartása,

- Nem gondoskodik az ingatlanon belül a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról, illetve az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való megtisztításáról.

(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el,

- A közterület rendeltetésétől eltérő célokra (árusítás stb. céljára) történő használat esetén a használó, amennyiben a közvetlen környezetét nem tartja tisztán. A közterület ilyen célokra történő használatát követően a használó a közterületen az árusításból keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és eltávolításáról nem gondoskodik.

- Közterületen rendezett vásár, sport és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője, ha nem gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztán tartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban való visszaadásáról.

(4) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki

Aki az építési munkálatok során, valamint egyéb a közterületek igénybevételével járó tevékenység során, a közterületen lévő fákat, közterületi műtárgyakat védőburkolattal nem veszi körül. Ha a közterület vagy annak egy része mégis megrongálódik, a keletkezett kárt annak okozója nem téríti meg, vagy az eredeti állapotot nem állítja helyre.

(5) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki

- közterületen szemetet, hulladékot nem az erre rendszeresített és felállított hulladékgyűjtőben helyezi el.

- a hulladékot a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon, a közterületen engedély nélkül felhalmozza, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezi, kezeli.

- dugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, tárgyat a közcsatorna víznyelőjébe, csapadékelvezető csatornába vagy árokba szórja, önti, vagy bevezeti.

- állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, amely a környék levegőjét szennyezheti, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti közterületen, vagy magánterületen elhelyez,

- állatot közterületen, nem a kijelölt helyen legeltet.

- közterületi gyűjtőedényzetből hulladékot kiönt, válogat, szétszór.

- közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje stb.) megrongál, csonkít, leszakít.

Közterület használat

7. §

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki közterületet rendeltetésétől eltérően közterület-használati engedély nélkül, vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ.

A helyi környezet védelme

8. §

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el,

- Aki a felszíni vízfolyásokba szennyvizet, szennyező anyagot juttat.

- Aki a vízfolyást, patakmedret, nyílt csapadékvíz elvezető árkot beszennyez, ezekbe, valamint ezek partjaira hulladékot, törmeléket lerak.

- Aki kommunális szennyvizet közterületi csatornába engedély nélkül bevezet.

- Aki közterületre, csapadékcsatornába, patakba, vízfolyásba szennyvizet vezet, kibocsát (még tisztítás után is).

(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki

- Nyílt téren és bármilyen berendezésben veszélyesnek minősülő hulladékot, vagy égetése során veszélyessé minősülő anyagot éget (műanyagok, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem).

- Szeles és száraz időben hulladékot éget és tüzet gyújt.

- A szabadban tüzet gyújt vagy tüzelőberendezést használ oly módon, hogy az a környezetére tűz vagy robbanásveszélyt jelent.

(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el

- A tulajdonos, ha az ingatlanok területén lévő zöldterület fenntartásáról, gondozásáról nem gondoskodik.

- Aki a fákat és egyéb növényeket rongálja, pusztítja, beszennyezi, vagy olyan szakszerűtlen kezeli, amely értékük csökkenésével jár.

 

A közterületek rendje

9. §

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki közterületen

- az utcai bútorokat, berendezéseket (ideértve a kerti padokat, virágtartó edényeket, vízvételi helyeket is) rendeltetésellenes használja, felállítási helyükről elmozdítja

- a fák törzsét, ágait hirdetés céljára, kötél vagy kábel rögzítésére igénybe veszi

- élő növényt vagy annak részeit (virág, termés, lomb) begyűjti

- szeszes italt fogyaszt

- használaton kívüli járművek (roncsautók) tárol

A kötelező közszolgáltatások igénybevétele

10. §

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, ha a rendszeres szemétszállításba be nem kapcsolt területeken keletkezett szemét elszállításáról és elhelyezéséről (elföldelés, elégetés, a legközelebbi szemétszállító helyen történő elhelyezés) a környezetvédelmi előírások betartásával nem gondoskodik.

(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el,

- Aki a hulladékgyűjtő edényekben olyan anyagot helyez el, (forró hamu, maró anyag, mérgező anyag, állati tetem, gyúlékony vagy robbanóanyag, kő és épület törmelék, nagyobb terjedelmű tárgy stb.) ami veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozó egészségét, illetőleg megrongálhatja a jármű műszaki berendezését, vagy reaktiválása során veszélyezteti a környezetet.

- Aki a hulladékgyűjtő edényt – a konténer kivételével – az ingatlanon kívül tartja.

- A tulajdonos, ha a hulladék tárolására használható edényt nem tartja tisztán, szükség esetén nem gondoskodik annak fertőtlenítéséről és karbantartásáról.

(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el a tulajdonos, ha a lomtalanításra meghirdetett időpontban a hulladékot úgy helyezi el, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet károsítja, továbbá baleset-, vagy károkozás veszélyének előidézésével jár.

A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezése

11. §

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki

- Hirdetményt terjeszt

- a köztisztasági előírások megsértésével,

- hirdetmény rögzítését nem vízoldékony, vagy más környezetbarát ragasztóval végzi

- Hirdető-berendezés elhelyezésével akadályozza

- a közút más részeinek,

- a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, vagy

- a közterület és az ingatlanok fenntartási munkálatait.

- Hirdetményt helyez el

- közterületi út, járda, gyalogút burkolatára festett kivitelben,

- épületek falain, kerítésein és kapuin,

- közterületeken álló fákon, padokon, oszlopokon,

- emlékműveken,

- szobrokon.

(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki a felszólítást követő 8 napon belül hirdető-berendezését saját költségén nem távolítja el.

4. Eljárási szabályok

12.§

(1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárást a polgármesteri hivatal ügyintézője észlelése alapján, vagy bármely személy vagy szervezet jelzése alapján kell lefolytatni.

(2) A közigazgatási eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik.

 

5. Záró rendelkezések

13. §

(1) E rendelet 2012. május 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően elkövetett tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások esetén kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik.

 

Gyurcsik Mihály                                                                 dr. Cseri Tibor

                                                     Polgármester                                                                             Jegyző