Vagyonrendelet

Szokolya Község Képviselő-testületének 6/2001./VI.29/Ör. sz. rendelete Az önkormányzat vagyonáról (Egységes szerkezetben a 6/2003.(IX. 17.) Ök. rendelet, valamint a 8/2012.(V. 09.) Ök. rendelet módosításaival.)

Szokolya Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. § b/ pontja, a 80. § /1/bek. alapján, az 1992. évi XXXVIII. Tv. 108. § /1/ bekezdésében és az 1991. évi XXXIII. tv.- ben foglaltakra figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről. I. fejezet Az önkormányzati vagyon csoportosítása

1. § /1/ E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati vagyonra /2/ E rendelet szempontjából önkormányzati vagyon: - a./ az önkormányzat ingó és ingatlan vagyona - b./ az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogok.

**2. § Az önkormányzati vagyon áll: - törzsvagyonból és - üzleti vagyonból. Az önkormányzat ingatlan vagyonát az ingatlan-kataszter tartalmazza, melyet a Polgármesteri Hivatal vezet. A rendeletben egyéb vagyon alatt a továbbiakban üzleti vagyon értendő.

3. § /1/ Az önkormányzat vagyona fogalomképesség alapján lehet:

a./ forgalomképtelen

b./ korlátozottan forgalomképes

c./ forgalomképes

/2/ A forgalomképtelennek besorolt önkormányzati vagyontárgy, ill. vagyonrész nem elidegeníthető, nem megterhelhető, vállalkozásba, gazdasági társaságba nem vihető.

/3/ A korlátozottnak besorolt önkormányzati vagyontárgy esetében az elidegenítése, megterhelése, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitel, egyéb hasznosítás feltételeit a törvény, vagy e rendelet határozza meg.

/4/ A forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgy, ill. vagyonrész elidegenítése, megterhelése, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitele, ill. egyéb hasznosítása az e rendeletben meghatározottak szerint történhet.

**/5/ Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonából nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősített vagyonelemeket a rendelet 1. számú melléklet 1/a. pontja tartalmazza.

4. § Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen, ill, korlátozottan forgalomképes lehet, az egyéb vagyon körébe a forgalomképes vagyonelemek tartoznak. Törzsvagyon

5. § Az önkormányzat törzsvagyonába azok a vagyonelemek tartoznak, amelyek közvetlenül kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, vagy a közhatalom gyakorlását szolgálják.

**6. § /1/ Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 5. § (2) a.)-b.) pontjában meghatározott vagyontárgyak alkotják. 2

/2/ Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonát az alábbi vagyonelemek jelentik a törvények alapján: - közművek - intézmények /épületei/, középületek - műemlékek - védett természeti területek - muzeális emlékek

/3/ A korlátozottan forgalomképesség tartalma az egyes vagyonelemek vonatkozásában az alábbiakat jelöli: a./ Közművek: Viziközművek nem elidegeníthetőek, nem megterhelhetőek. A viziközműveket az önkormányzat többségi részesedéssel az e célra létrehozott gazdálkodó szervezet útján működtetheti /apportálhatja olyan gazdasági társaságban, amelyben többségi tulajdonnal rendelkezik./ Egyéb közművek működtetési jogát koncessziós szerződés keretében lehet átengedni. b./ Intézmények, középületek: Az intézmények és középületek az adott intézményi feladat, ill. középület esetén a közfeladat ellátásáig nem idegeníthetőek el, és nem terhelhetőek meg. Nem idegeníthető el adott intézmény és középület akkor sem, ha az intézmény, ill. közfeladat ellátása csak ideiglenesen szünetel. A használat a hasznosítási jog csak 1 évnél rövidebb idıszakra ruházható át. c./ Mőemlékek: Az önkormányzat tulajdonába kerülı mőemlék épületek elidegenítéséhez, megterheléséhez, kezelıi jog átruházásához, használati vagy bérleti joga gazdasági társaságba való beviteléhez a miniszter hozzájárulása szükséges. d./ Védett természeti területek: Az önkormányzat tulajdonába kerülı védett természeti területek elidegenítéséhez, kezelıi vagy használati jogának átadásához a miniszter engedélye szükséges. e./ Muzeális emlék: Elidegenítéséhez a mővelıdési és közoktatási miniszter engedélye szükséges. Az önkormányzat egyéb vagyona

7. § /1/ Az önkormányzat egyéb vagyonát jelenti mindazon vagyon, amely nem tartozik a törzsvagyonba. /2/ Az önkormányzat egyéb vagyona forgalomképes. II. fejezet A vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása

8. § /1/ Az önkormányzatot megilletı tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok és hatáskörök a képviselıtestületet illetik meg.

/2/ A képviselıtestületet a polgármester képviseli.

/3/ A tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok és hatáskörök pontos meghatározását a 9-20 § - ok tartalmazzák. Az egyes tulajdonosi jogok Vagyon elidegenítés /értékesítés és ingyenes átruházás/

9. § */**/1/ Vagyon bruttó 5 millió forint értékhatár felett – csak forgalmi értékbecsléssel megalapozva – versenytárgyalás útján kell értékesíteni. 3 A versenytárgyalásnak, nyilvánosnak - indokolt esetben zártkörőnek – kell lennie. Vagyont értékesíteni a versenytárgyaláson a legjobb ajánlatot tevı részére lehet. /2/ Nem lehet értékesíteni az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába sorolt vagyont. /3/ Feltételekkel lehet értékesíteni a 6. § /3/ bekezdésében meghatározottak szerint az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe sorolt vagyont. */**/4/ A képviselı-testület a bruttó 5 millió forint értékhatár alatti értéket képviselı vagyon értékesítésérıl egyedi elbírálás alapján dönt. **/5/ Az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlan értékesítése esetén az államot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti elıvásárlási jog illeti meg.

10. § /1/ A forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó vagyont ingyenesen átruházni nem lehet. **/2/ Az önkormányzat egyéb vagyonába tartozó ingó és ingatlan vagyon, ill. vagyoni jog ingyenes átruházására a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. § (13), 13. § (3)-(7), valamint a 14. § (1) bekezdésében foglalt szabályok az irányadóak.

11. § E rendelet 9-10 § - aiban foglaltakat kell alkalmazni a vagyon egyéb célú hasznosítására /használat, ill. hasznosítási jog/ azzal az eltéréssel, hogy a forgalomképtelen törzsvagyon használat, ill. hasznosítási jogát át lehet engedni az önkormányzat külön rendeletében meghatározottak szerint / közterület-használat/ A vagyon megterhelése

12. § /1/ Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona nem terhelhetı meg. /2/ Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona a 6. § /3/ bekezdésében rögzítettek alapján, valamint a képviselıtestület döntése alapján terhelhetı. /3/ Az önkormányzat forgalomképes egyéb vagyona megterhelhetı. A megterhelés értékhatárra tekintet nélkül a képviselıtestület joga. A vagyon, vállalkozásba való bevitele

13. § /1/ Az önkormányzat saját felelısségére vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozás az önkormányzat kötelezı feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. /2/ Az önkormányzat csak olyan vállalkotásban vehet részt, amelyben felelıssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

14.§ /1/ Az önkormányzat forgalomképtelen vagyona vállalkozásba nem vihetı be. /2/ Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona a 6.§ /3/ bekezdésében, valamint az alábbiakban meghatározottak betartása mellett vihetı be vállalkozásba: a/ a közmővekben megjelenı önkormányzati vagyon a vagyonátadási törvény alapján részesedés formájában b/ az intézmények és középületek, a mőemlék épületek, védett természeti értékek, muzeális emlékek, mint vagyonvállalkozásba nem vihetık és nem szolgálhatnak vállalkozási célt. /3/ Az önkormányzat egyéb vagyona vállalkozásba vihetı. /4/ Az önkormányzat vagyonának vállalkozásba való bevitelérıl - értékhatártól függetlenül – a képviselıtestület dönt. A vagyon egyéb hasznosítása 4

15. § */**/1/ Az önkormányzati vagyon használatát, ill. hasznosítási jogát átengedni bruttó 5 millió forint felett versenytárgyalás útján lehet. A versenytárgyalásnak nyilvánosnak kell lennie, de indokolt esetben lehetıség van zártkörő versenytárgyalás megtartására is. A versenytárgyalás alá esı önkormányzati vagyon használati, ill. hasznosítási jogát átengedni csak a versenytárgyaláson részt vevı legjobb ajánlattevı részére szabad. **/2/ A használat és a hasznosítási jog átadása történhet ingyenesen és visszterhesen is. Az ingyenes használatba adásra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. § (13) bekezdésében foglaltak az irányadóak. /3/ A használat és a hasznosítási jog átadása történhet az adott vagyon koncessziós szerzıdéssel való üzemeltetésével, ill. bérleti jogviszonnyal.

16. § /1/ Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának használatát, ill. hasznosítási jogát átengedni csak az alábbi módon és esetben lehet: - koncessziós szerzıdéssel, jogszabály, ill. e rendelet szerint, - az önkormányzat külön rendeletében meghatározottak szerint /pl. közterület-foglalás, parkolás/ /2/ Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának használatát, ill. hasznosítási jogát a 6. § /3/ bekezdésében meghatározott feltételek megtartása mellett lehet átengedni: - koncessziós szerzıdéssel - bérleti szerzıdéssel, jogszabályban rögzített feltételek mellett. /3/ Az önkormányzat forgalomképes egyéb vagyonának használatát, ill. hasznosítási jogát át lehet engedni: - koncessziós szerzıdéssel, - bérleti szerzıdéssel, - használati díj ellenében.

17. § */**/1/ A képviselı-testület a bruttó 5 millió forint értékhatár alatti értéket képviselı használat, ill. hasznosítási jog átengedésérıl egyedi elbírálás alapján dönt. */**/2/ A képviselıtestület dönt értékhatártól függetlenül az 1 évet meghaladó használat, ill. hasznosítási jog átengedésérıl, valamint a használat, ill. hasznosítási jog ingyenes átengedésérıl. Az ingyenes használatba adásra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. § (13) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

18. § /1/ Az önkormányzat vagyona – a forgalomképtelen törzsvagyon kivételével – társulásra bevihetı. A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe sorolt vagyonelemek közül az intézmények épületei és középületek vihetık társulásba. /2/ Az önkormányzat társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani. A társult helyi önkormányzatok közös vagyona a vagyonszaporulat, arra a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 19. § /1/ Az önkormányzat az ideiglenesen feleslegessé vált pénzeszközeibıl értékpapírt vásárolhat. /2/ Az értékpapír vásárlásakor a képviselıtestület dönt arról, hogy milyen megnevezéső címletezéső és lejáratú értékpapír kerüljön megvásárlásra. /3/ A meglévı értékpapírok értékesítésérıl, annak módjáról, feltételeirıl a képviselı- testület dönt. Az önkormányzat követeléseirıl való lemondás 5

20. § /1/ Az önkormányzat követeléseirıl lemondani csak akkor lehet, ha az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását. /2/ A lemondás jogát a képviselıtestület gyakorolja. Hitelfelvétel és törlesztés, kötvény kibocsátás, beruházás, felújítás, lízing

21. § /1/ Az önkormányzat hitelt vehet fel és kötvényt bocsáthat ki. A hitel felvételével, a meglévı hitelek törlesztésével, valamint a kötvény kibocsátással kapcsolatos rendelkezéseket az önkormányzat költségvetési rendelete állapítja meg. /2/ Az önkormányzat a költségvetési rendeletében dönt, hogy milyen beruházásokat, felújításokat valósít meg, rendelkezik azok pénzügyi fedezetérıl. /3/ Az önkormányzat lízingszerzıdés megkötésérıl a költségvetési rendeletben dönt. Az intézmények gazdálkodása az önkormányzati vagyonnal

22. § /1/ Az önkormányzat által feladatainak ellátására alapított intézmény vagyona az önkormányzat vagyona, melyet az önkormányzat az intézmény ingyenes használatába ad. /2/ Az intézmény a használatba kapott ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerő használatára, mőködtetésére köteles, valamint jogosult a tevékenységi körében a hasznok szedésére. /3/ Az intézmény vezetıje a bruttó 50 e Ft beszerzési érték alatti, feleslegesnek minısített ingóságokat a selejtezési szabályzatban meghatározottak szerint értékesítheti, ill. selejtezheti a Pénzügyi Bizottság elızetes jóváhagyásával. Az értékesítésrıl és a selejtezésrıl az év végén be kell számolni a képviselıtestületnek. /4/ Az intézmény vezetıje köteles az intézmény használatában lévı ingatlanok karbantartási, felújítási igényét a költségvetés tervezésekor írásban elıterjeszteni. Az elıterjesztésrıl a képviselıtestület a költségvetési rendeletben dönt. III.fejezet Záró rendelkezések

23. § E rendelet 2001. július 01. napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı az SZMSZ-ben leírt módon gondoskodik.

Szokolya, 2001. június 28. Seres István sk. Dr. Kurtsik Ilona sk. polgármester jegyző A rendelet a közösségi hirdetőn kihirdetve.

2001. június 29. Dr. Kurtsik Ilona jegyző * Módosította a 6/2003./IX. 17./Ök. rendelet – hatályos 2003. szeptember 17-tıl

** Módosította 8/2012.(V. 09.) Ök. rendelet – hatályos 2012. május 10-tıl Szokolya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(V. 09.) Ök. rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 6/2001.(VI. 29) Ök. rendelet módosításáról.

1. § A rendelet 2. § - a az alábbiakra változik: Az önkormányzati vagyon áll: - törzsvagyonból és - üzleti vagyonból. Az önkormányzat ingatlan vagyonát az ingatlan-kataszter tartalmazza, melyet a Polgármesteri Hivatal vezet. A rendeletben egyéb vagyon alatt a továbbiakban üzleti vagyon értendő.

2. § A rendelet 3. § - a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonából nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősített vagyonelemeket a rendelet 1. számú melléklet 1/a. pontja tartalmazza.

3. § A rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbiakra változik: Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 5. § (2) a.)-b.) pontjában meghatározott vagyontárgyak alkotják.

4. § A rendelet 9. § (1) bekezdésének első mondata az alábbiakra változik: Vagyon bruttó 5 millió forint értékhatár felett – csak forgalmi értékbecsléssel megalapozva – versenytárgyalás útján kell értékesíteni.

5. § A rendelet 9. § (4) bekezdése az alábbiakra változik: A képviselő-testület a bruttó 5 millió forint értékhatár alatti értéket képviselő vagyon értékesítéséről egyedi elbírálás alapján dönt.

6. § A rendelet 9. § -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti elővásárlási jog illeti meg.

7. § A rendelet 10. § (2) bekezdése az alábbiakra módosul: (2) Az önkormányzat egyéb vagyonába tartozó ingó és ingatlan vagyon, ill. vagyoni jog ingyenes átruházására a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. § (13), 13. § (3)-(7), valamint a 14. § (1) bekezdésében foglalt szabályok az irányadóak.

8. § A rendelet 15. § (1) bekezdés első mondata az alábbiakra változik: Az önkormányzati vagyon használatát, ill. hasznosítási jogát átengedni bruttó 5 millió forint felett versenytárgyalás útján lehet.

9. § A rendelet 15. § (2) bekezdése az alábbiakra módosul: (2) A használat és a hasznosítási jog átadása történhet ingyenesen és visszterhesen is. Az ingyenes használatba adásra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. § (13) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

10. § A rendelet 17. § (1) bekezdése az alábbiakra változik: A képviselő-testület a bruttó 5 millió forint értékhatár alatti értéket képviselő használat, ill. hasznosítási jog átengedéséről egyedi elbírálás alapján dönt.

11. § A rendelet 17. § (2) bekezdése az alábbiakra módosul: (2) A képviselő-testület dönt értékhatártól függetlenül az 1 évet meghaladó használat, ill. hasznosítási jog átengedéséről, valamint a használat, ill. hasznosítási jog ingyenes átengedéséről. Az ingyenes használatba adásra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. § (13) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

12. § A rendelet 2012. május 10-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározottak szerint gondoskodik.

Gyurcsik Mihály polgármester dr. Cseri Tibor Polgármester Jegyző