közterület használat

Szokolya Község Képviselı-testületének 6/2000. (12.15. ) Ör. sz. rendelete a közterület használatáról, védelmérıl és díjáról.
(e gy sé ge s sze rkezetben a 4/2007.( II. 22. ) Ök., a 7/2008.(VI. 17.) Ök. r endel et, valamint az 5/2012.( IV. 17.) Ök. rendel et módosításai val)


Szokolya Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a Helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ /1/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
/1/ Tárgyi hatály: Szokolya belterületi ingatlan-nyilvántartásban közterületnek
minısí tett földrészlet.
/2/ Személyi hatály: Szokolya Község közigazgatási területén, közterületet
igénybe venni kívánó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezı
gazdasági társaságokra, és természetes személyekre terjed ki.
/3/A rendeletnek a közterületek használatára vonatkozó szabályai nem
terjednek ki a közút nem közlekedési célú igénybevételének magasabb
jogszabályok által szabályozott kérdéseire.**
2. §
/1/ A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos önkormányzati
hatósági feladatot a képviselıtestület által átruházott hatáskörben a
polgármester látja el.
/2/ Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a./közterületbe 10 cm-en túl benyúló elıtetı, ernyıszerkezet, reklám, cég-és
címtábla elhelyezéséhez,
b./árusító- és egyéb pavilon elhelyezéséhez,
c./önálló hirdetı berendezés és köztárgyak / figyelmeztetı és tájékoztató
táblák és padok – kivéve az ingatlanok elıtti pihenıpadok-elhelyezéséhez,
d./épí tési munkával kapcsolatos állvány, épí tıanyag, törmelék
elhelyezéséhez, tüzelıanyagok tárolására,
e./alkalmi és mozgóárusí tásra,
f./film és televízió felvétel céljára, ha az útszakasz lezárásával, forgalom
elterelésével jár együtt **
g./vendéglátóipari elıkert létesítéséhez,
h./kiállítás, alkalmi / búcsú / vásár, továbbá mutatványos tevékenység
céljára történı igénybe vételhez,
i./közhasználatra még át nem adott közterületek igénybe vételéhez,
j./teher-és különleges gépjármővek és ezek vontatmányainak elhelyezésére.
k./az egyes létesí tményekhez szükséges gépjármő várakozóhely kialakítása,
igénybevétele céljából #
3. §
A közterület-használat ideje
a/ állandó jelleggel, - határidı nélkül/feltétel bekövetkeztéig, dí jtarifa
módosításáig /,
b/ ideiglenes jelleggel, - meghatározott idıre, ill. feltétel bekövetkeztéig,
maximum 2 éves idıtartamra.
4. §
/1/ Elızetes szakhatósági véleményt kell beszerezni:
2
a/ közút és járda területét érintı közterület-használati engedély megadásához
az I. fokú útügyi és rendırhatóságtól,
b/ közterületen folytatni kívánt kereskedelmi és vendéglátóipari vállalkozói
tevékenység folytatásához az I. fokú kereskedelmi és iparhatóságtól.
5. §
/1/A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet
használni kívánja.
/2/Az engedély iránti kérelemnek tartalmazni kell:
- az engedélyt kérı nevét, lakóhelyét, ill. székhelyét, valamint a cég felelıs
vezetıjének, ill. képviselıjének nevét,
- a közterület-használat célját, idıtartamát
- a közterület-használat helyének, mértékének pontos meghatározását
- a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosí tó okirat
tartalmát
- külön jogszabályban meghatározott illetéket.
6. §
Az engedély megadása
/1/A közterület-használat engedélyezése során figyelembe kell venni az
építésügyi szabályokat, a községrendezési tervet, a szakhatósági elıí rásokat,
valamint a köztisztasági szempontokat.
/2/Az engedélynek tartalmaznia kell:
a/az engedélyes nevét, lakcímét, ill. székhelyét,
b/a közterület-használat célját, idıtartamát, a terület helyét, mértékét,
c/az engedélyezı eljárásban közremőködı szakhatósági hozzájárulásban
foglalt elıí rásokat,
d/az engedély megszüntetése, vagy visszavonása esetén az eredeti állapot
helyreállítására vonatkozó kötelezettség elıírását,
e/az igénybe vett terület tisztántartására, a környezet megóvására vonatkozó
felszólítást,
f/a közterület-használati díj fizetési kötelezettség mértékét, a dí jfizetés
határidejét és módját.
/3/Az engedély 1 példányának megküldésével értesíteni kell:
- a kérelmezıt,
- a közremőködı szakhatóságot,
- a Hivatal pénzügyi részlegét.
/4/Az engedélyes a közterület-használati engedélyt más személyre /szervezetre/
nem ruházhatja át.
/5/A közterület-használati engedély megszőnik:
- az engedélyben foglalt hatásidı elteltével, feltétel bekövetkeztével,
- visszavonással.
/6/A közterület-használati engedély közérdekbıl bármikor visszavonható.
/7/Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az
engedélyezett célra, mértékben használja, ill. díjfizetési kötelezettségének
felszólítás ellenére sem tesz eleget.
/8/A közterület-használat engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata
esetén a használó – a hatóság felhívására – köteles a használatot megszüntetni,
és az eredeti állapotot helyreállítani.
/9/ A közterület-használati díjakat az 1. sz. melléklet tartalmazza.
*7. §
A közterületek tisztán tartása és védelme
3
/1/A közterület - ideértve a rajtuk levı nyílt árkokat és ezek mőtárgyait is –
szervezett, rendszeres tisztántartásáról és az ott keletkezett szilárd hulladékkal
összefüggı tevékenység ellátásról az önkormányzat gondoskodik a (2)
bekezdésben említett esetek kivételével.
/2/A tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan elıtti járdaszakasz (járda
hiányában 1 m széles területsáv, ill. az ingatlana elıtti zöldsáv) tisztán
tartásáról, gondozásáról, valamint szükség szerinti hó - és síkosság
mentesí tésérıl.
/3/A szórakoztató, vendéglátó és árusítóhelyek, üzletek elıtti járdaszakaszt a
nyitvatartási ideje alatt – ettıl eltérı megállapodás kivételével – a használó
köteles tisztán tartani, szükség szerint hó - és síkosság mentesíteni, valamint a
hulladékot eltávolítani.
/4/Tilos a község belterületén lévı parkokban, zöldterületen gépjármővel
várakozni és parkolni, valamint tilos közterületen forgalomból kivont
gépjármővet tárolni, ill. tilos a közterületen gépjármővet bontani.
*##7/A §
8. §
Záró rendelkezések
/1/Ez a rendelet 2001. január 1. napján lép hatályba, a hatályba lépéssel
egyidejőleg Szokolya Községi Önkormányzat Képviselıtestületének
2/1991.(05.30.) Ör. sz. rendelete hatályát veszti.
/2/A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik.
Szokolya, 2000. december hó 15.
Seres István sk. Dr. Kurtsik Ilona sk.
Polgármester Jegyzı
4
1. számú melléklet
a közterület-használati díj megállapí tása
Közterület-használat célja Díj mértéke
A közterületbe 10 cm-en túl benyúló
üzlethomlokzat, kirakatszekrény,
üzleti védıtetı, hirdetı-berendezés 100.- Ft/m2/hó
Árusí tó és egyéb fülke 100.- Ft/m2/hó
Gépjármőparkolás 2.000.-Ft/m2/év/gépjármő
Önálló hirdetı-berendezés 100.- Ft/m2/hó
Totó-lottó láda 100.- Ft/db/hó
Építési munkával kapcsolatos anyagok
és törmelékek / lakásépítésnél elsı 30 napig
díjmentes, 30 nap után 100.- Ft/m2/hó
Idényjellegő árusítás 2.000.- Ft/nap
Mozgóárusítás 500.- Ft/nap
Javí tó és szolgáltató tevékenység 1.000.- Ft/nap
Film-és TV felvétel 2.000.- Ft/nap
Vendéglátóipari elıkert 500.- Ft/m2/hó
Üzleti szállí tás következtében köz-
terület igénybe vétele 100.- Ft/m2/hó
Alkalmi vásár, búcsú 1.000.- Ft/ m2/nap
Mutatványos tevékenység, körhinta,
céllövölde 300.- Ft/m2/nap
Tüzelıanyag tárolása /Évente 1x15 napig mentes,
15 nap után 50.-Ft/m2/nap
Üzlet elıtti közterületen árubemutató 100.-Ft/m2/hó
Az egyes létesí tményekhez szükséges gépjármő
várakozóhely (gépkocsinként) 1000.-Ft/év/
* Módos í tot ta a 4/2007. (I I. 22. ) Ök. rendelet – hatályos 2007. március 1- tıl
** Módos í tot ta a 7/2008. (VI. 17. Ök. rendelet
# Módosí tot ta a – hatályos 2012. február 16- tól
## Módosí tot ta az 5/2012. (IV. 17. ) Ök. rendelet – Hatálytalan 2012. május 1- tıl