környezetvédelmi rendelet

Szokolya Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2009.(II.12.) Ör. sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (Egységes szerkezetben a 4/2012.(IV. 17.) Ök. rendelet módosításaival)


Szokolya Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a Környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. tv. 46. § (1) c./ pontjában kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet
alkotja a környezetvédelem helyi szabályairól.
Általános rendelkezések
1.§ E rendelet célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet
elemeinek és folyamatainak védelme, a fenntartható fejlıdés környezeti feltételeinek biztosítása.
2.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed Szokolya Község közigazgatási területén belül minden
természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkezı társaságokra, szervezetekre,
akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén laknak, tartózkodnak, ill. tevékenykednek.
(2) E rendelet hatálya kiterjed a közterületi rendezvényekre, valamint a magánszemélyek háztartási
igényeit kielégítı tevékenységek zajvédelmi szabályaira.
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
szóló 284/2007.(X. 29.) Korm. rendelet által szabályozott viszonyokra.
Az egyes környezeti elemek védelme
A levegı védelme
A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
3.§ (1) Az egyedi főtéssel rendelkezı lakóházakban a megfelelıen karban tartott
tüzelıberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelıanyagot szabad elégetni.
(2) A főtıberendezésekben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot /különösen ipari
hulladékot, mőanyagot, gumit, vegyszert, festéket/ égetni tilos.
Tarlóégetésre vonatkozó szabályok
4.§ (1) Tarlóégetést csak engedéllyel lehet végezni, az engedélyt kérelemre a polgármester adja ki.
(2) Tarlóégetés csak rendkívül indokolt esetben engedélyezhetı, az eljárás során be kell szerezni a
növény-egészségügyihatóság állásfoglalását. Az égetendı tarlót meg kell tisztítani a kommunális,
ill. az ipari eredető hulladékoktól /mőanyag, gumi, vegyszer, festék/.
Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
5. § (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsısorban komposztálással történhet.
(2) Tőzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül heti 1 alkalommal/ szeptember 1- április
30. között/ kedd és pénteki napokon 8-18 óra között, szélmentes idıben megengedett. Az égetés
maximum 4 óra idıtartamig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.
Szeles idıben, továbbá július 1- augusztus 31 között égetés nem megengedett.
(3) Égetni csak megfelelıen kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem
veszélyeztetı módon lehet. A tőzrakó személy az égetés oltásáról az égetés befejezıen köteles
gondoskodni.
(4) Az égetendı hulladék nem tartalmazhat ipari, ill. kommunális eredető hulladékot.
2
(5) Tilos védett természetvédelmi területen, véderdı, fás vagy fenyves erdı területén tüzet
gyújtani, valamint a mindenkori tőzgyújtási tilalmakat kötelezı betartani.
Porképzı vagy bőzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok
6. § (1) Porképzı vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített
állapotban szabad szállítani.
(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál, valamint az úttest felbontásánál keletkezett por
terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni.
(3) Bőzös anyagot csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt jármővön szabad szállítani.
(4) A községben keletkezı por képzıdésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy a
fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges rendezését
és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani.
Allergén növények elleni védekezési szabályok
7. § Az egyes ingatlan területek gyom és allergiát okozó növényektıl mentes gondozása a
tulajdonos, ill. a használó kötelessége.
A víz védelme
8. § (1) Tilos a meglévı élıvízfolyásokat / Törökpatak és annak mellékágai, továbbá a vízelvezetı
árkokat /, a víz természetes hozamát, lefolyását, a víz áramlásának viszonyait megváltoztatni, a
vízfolyások medrét, partját szőkíteni, ill. feltölteni. A károkozó köteles az eredeti állapot
visszaállítására, a károk megtérítésére.
Az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana elıtti nyílt árok és annak mőtárgyai
tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolításáról. Csapadékvíz ingatlanról történı kivezetése csak abban az esetben lehetséges,
amennyiben az ingatlan elıtt szikkasztóárok található.
(2) A Törökpatak és annak mellékágai, valamint az egyéb élıvizek és azok mellékágai mentén lévı
part menti ingatlan tulajdonosok, földhasználók a vizek természetes folyását nem akadályozhatják,
a patakhoz kapcsolódó mőtárgyak állapotát nem veszélyeztethetik.
(3) Tilos a vizek fertızése és káros szennyezése. Tilos a vízelvezetı rendszerekbe veszélyes
hulladékot, vegyszert, azok csomagoló anyagait, mérgezı anyagokat, motorolaj származékot
bevezetni.
Tilos belterületi csapadékvíz levezetı rendszerekbe a fentieken kívül szennyvizet vagy egyéb más
hulladékot juttatni.
9. § (1) Tilos ásott vagy fúrt kutakba szennyvizet, veszélyes, mérgezı hulladékot juttatni, kutakat
engedély nélkül betemetni.
10.§ (1) Tilos a meglévı ivóvíz hálózatot veszélyeztetni, szabálytalan, engedély nélküli rákötéssel
az ivóvizet szennyezni.
(2) Szennyvizet a szennyvízcsatorna elkészültéig közmőpótló zárt rendszerő szennyvíztárolóba
kell vezetni.
(3) Az ingatlan tulajdonos a szennyvízcsatornára annak elkészülte után köteles rákötni. Ez alól,
méltányossági, szociális okokból határozott idıre a Képviselıtestület adhat felmentést.
(4) Tilos a szennyvizet kilocsolni.
(5)A közmőpótló zárt szennyvíztárolóból kiemelt szennyvizet a fogadására kialakított, a
hatóságok által engedélyezett telepen kell elhelyezni.
3
Zöldterületek fenntartása, kezelése
11. § (1) A község területén lévı zöldterületek, valamint növényzet ápolásáról és az idényjellegő
növényvédelmi munkálatok elvégzésérıl a tulajdonosok kötelesek gondoskodni.
(2) A község területén lévı parkok, terek építésérıl, fenntartásáról, gondozásáról az
önkormányzat gondoskodik.
(3) Tilos a közterületen lévı élı fára plakát, hirdetés kiragasztása, kiszegezése.
(4) Tilos a közhasználatú és egyéb zöldterületen, valamint közkifolyónál, kútnál jármővet mosni.
12. § (1) Tilos a közterületen, külterületen a fákat, növényeket azok pusztulását elısegítı módon
győjteni, ill. megcsonkítani.
(2) Fakivágási engedélyt indokolt esetben / kiöregedett fák, balesetveszély elhárítása /, vagy
minıségi cseréhez az önkormányzat adhat ki a vonatkozó jogszabályok alapján akkor, ha az más
szakhatóság hatáskörébe nem tartozik.
(3) A telek határánál csak olyan növényzet telepíthetı, mely a szomszédos építmények és a kerítés
karbantartását nem akadályozza, állagát nem rontja.
(4) Minden ingatlan tulajdonos köteles a tulajdonában lévı, a közlekedést akadályozó / járda és
úttest fölé nyúló / faágak, bokrok gondozását, nyesését rendszeresen elvégezni.
A zajvédelem szabályai
13. § (1) Közterületen szervezendı, zenés szolgáltatást nyújtó rendezvényre minden esetben
engedélyt kell kérni. A kérelem elbírálásáról Szokolya Község Önkormányzatának Polgármestere
dönt.
A kérelemben meg kell jelölni az adott tevékenység napi kezdetének, ill. befejezésének idıpontját,
valamint a zajkeltés módját.
(2) A község közterületein az utcai zenélés és éneklés nem zavarhatja a lakók nyugalmát, és nem
sértheti a közízlést.
(3)A magánszemélyek háztartási igényeit kielégítı zajkeltı tevékenységek végzése és zajforrások
mőködtetése (főnyíró gép, kapálógép, betonkeverı, motoros láncfőrészgép, stb.) a település lakóés
üdülı övezetében
- 6.00 óra és 20.00 óra között megengedett,
- ünnepnapokon, valamint a fentiekben jelzett idıpontokon kívül tilos!
(4) A község területén a közterületre irányuló, illetve a közterületen folyó kereskedelmi célú
elektronikus kihangosítás csak engedéllyel végezhetı.
Záró rendelkezések
*14. § (1) E rendelet 2009. február 15. napján lép hatályba, egyben a 7/2001. (VI.29.) Ör. rendelet
hatályát veszti. Kihirdetésérıl a jegyzı az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik.
Szokolya, 2009-02-12
Gyurcsik Mihály sk. Dr. Cseri Tibor sk.
Polgármester Jegyzı
* Módosította a 4/2012.(IV. 17.) Ök. rendelet. (Hatályos 2012. május 1-tıl)